Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Velferdsteknologi og omsorg

– Muligheter og dillemmaer 

 

Organisasjonsfaglige tilnærminger.

Store velferdsoppgaver og raskt voksende utgifter til omsorg er en av vår tids store utfordringer. Samtidig vokser det fram nye former for velferdsteknologier som gir store muligheter.
Vi kan bidra med valg og implementering av nye velferdsteknologiske løsninger. Disse kan bedre livskvalitet for brukerne og pårørende, og samtidig gi større effektivitet og bedre økonomi for kommunene.

Vi, Geir Falkenberg og Tellef Raustøl som begge er organisasjonssosiologer, kan bidra særlig innen to områder:

1. Definering av brukerbehov, avklare riktig organisering, utvikle en felles kultur og skape basis for effektiv kommunikasjon mellom involverte parter
2. Analyse og implementering av velferdsteknologier i ulike boformer.

Vi arbeider tett med bedrifter som leverer teknologier og helhetlige tekniske løsninger og med høgskoler og universitetsmiljøer som arbeider med dette feltet.
Nye teknologier i omsorg og velferdssektoren vil kreve nye organisasjonsformer, bedre kommunikasjon og andre måter å arbeide på. Det dreier seg om et nytt paradigme for samhandling og hvilke verdier som skal legges tilgrunn.

1. Behov, organisering, kultur og kommunikasjon
Forskning viser at hovedutfordringen ikke først og fremst er teknologi, men organisering og implementering av løsninger.
Vi kan:

  • Gjennomføre behovsanalyser og kartlegge ulike aktørers oppfatninger og interesser som basis for å anbefale valg av velferdsteknologiske løsninger.
  • Avklare hvordan velferdsteknologiske løsninger kan anvendes, organiseres og implementeres - og vise hvilke verdier og krav det vil stille til nye organisasjonsformer, endret kommunikasjon og samhandling.
  • Belyse eventuelle etiske dilemmaer og problemer som oppstår; "varme hender" i forhold til tekniske løsninger, interessekonflikter og spørsmål omkring den enkeltes integritet og verdighet.


Samspill innen organisasjoner dreier seg typisk om avklaring av rammebetingelser, definering av oppgaver og å forstå organisasjonskulturen. Samspill mellom organisasjoner dreier seg om å forstå grensene, hvordan de kan være komplementære og hvilke betingelser må være oppfylt for å få til samarbeid og en felles kultur.
Vår antagelse er at organisering og implementering av ulike løsninger er en av de store utfordringene. Vi ønsker å avklare hvilke systemer og ordninger som kan gi en mest mulig effektiv organisering og implementering. Så langt er feltet preget av lav innovasjonsgrad og liten samordning mellom aktørene. Innovasjonskoblingen må styrkes og kommunikasjonen bedres.


2. Velferdsteknologi i ulike boformer
Velferdsteknologier kan tas i bruk i private hjem og i omsorgsboliger.
Vi kan:

  • Belyse hvordan ulike boformer og botilbud påvirker behovet for hjelp og assistanse, og
  • Vise hvordan velferdsteknologier kan gjøre beboere mer selvhjulpne, og dermed skape større livskvalitet for brukerne.

Nyere forskning viser for eksempel at det er mulig å forsvare økte byggekostnader gitt at boligen fører til at brukeren i større grad blir selvhjulpen slik at behovet for personalkostander reduseres.
Vår antagelse er at boligtiltak som gjør brukerne mer selvhjulpne vil kunne ha høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet selv om de medfører betydelige økninger i byggekostnadene. I tillegg gir det betydelige velferdsgevinster for brukerne og deres familier.

Felles tilnærming for begge områder

Ved siden av brukere, pårørende og ansatte og ledere i helse- og omsorgsektoren vil ulike brukerorganisasjoner, aktører i det sivile samfunn og representanter fra teknologimiljøer og næringslivet være naturlige informanter.
Vi vil forholde oss til  alle relevante interessenter og undersøke  om og på hvilken måte ulike velferdsteknologiske løsninger kan dekke behov hos beboere, brukere, pårørende, ansatte og andre aktører fra det sivile samfunn, både i forhold til ansvar og oppaver, pasientrettigheter, brukermedvirkning og samhandling med pårørende og med andre bidragsytere i lokalmiljøet.
Andre relevante aktører er politikere og kommunal administrasjon og leverandørene.


Tilnærming
Vi vil bruke kvalitative metoder, dvs. intervjuer med involverte aktører. Intervjuer er nødvendige for å få et bredt og nyansert bilde av feltet. Et begrenset antall aktører vil bli involvert. Enkle spørreskjema vil også bli benyttet. En fordel med disse er at de kan gjentas med visse mellomrom, slik at det blir mulig å danne seg et bilde av endring over tid.
De organisatoriske utfordringene, og hvordan koordinering og samarbeid utvikler seg, kan ikke måles direkte men må studeres både gjennom resultater som oppnås og måten prosesser blir gjennomført. Hvor ofte det arrangeres møter mellom ulike organisasjoner, hva slags uformelle premisser som utvikles for samarbeidet og hvordan ressurser og informasjon flyter mellom organisasjonene, er blant områdene vi ønsker å kartlegge. 

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no